header-1.jpg

Notulen Ledenvergadering 2015

Algemene leden vergadering 2015 

 

14-3-2015 

 

Aanwezig:   

Bestuur: Michel, Dries, Sebastiaan, Kurt, Jeannette, Ingrid en Sjoerd 

Leden:Jacob Keyzer, Johnvd Zwaag, Arcovd Vis, Jan Bos, Willem Zegel, AdriRentenaar, Paul Hoogendijk, Hans Boks, Arno van Schaik, Hans Arnoud, Claudia Arnoud, Gijs Zoetelief, Jan Bruin.Stephan Raateland,Dirk Albert Boom  

Afwezig met afbericht: Kees Jongedijk, Teunis v/d Bor, Lesly Krop, Otto Goënga, Bonne Klein Woolthuis, Jacco Gieles 

 

1. Opening  

Voorzitter Michel Heidbuurt opent de vergadering om 20:08 uur 

we beginnen met een paar regels, laat iedereen uitpraten, en geef aan dat je wat wil zeggen door je hand op te steken. 

 

Iedereen heeft de agenda punten kunnen inzien op de website. 

Michel noemt ze allemaal nog even op. 

 

2. Ingekomen stukken: 

geen ingekomen stukken anders dan een nieuwjaarskaartje van 53graden Noord 

 

3. Notulen Jaarvergadering 2013: 

Notulen goedgekeurd stonden op de website. 

 

4. Financieel Jaarverslag: 

Sjoerd deelt het jaarverslag uit. 

Er worden weer 2 vrijwilligers gezocht die akkoord willen geven op het financieel jaar verslag. vorig jaar waren dit Sieme de Smit en Richard Dekker, dit jaar geeft Jacob Keyzer en Arno van Schaik aan om te willen tekenen wanneer het verlag klopt. 

Dries geeft een uitleg over het jaarverslag we zijn uiteindelijk 120 euro achter uit gegaan vergeleken met vorig jaar was niet gepland maar omdat we nu in 1 keer voor 5 jaar betaald hebben t.b.v. de website geeft dit een beetje een scheef beeld. 

vraag komt dat de uitnodiging erg duur is dit was vorig jaar ook gemeld zegt Jacob maar hier over staat niets van in het verslag. er was toen gemeld dat er vrijwilligers zijn die het wel willen rond brengen. dit alles kwam nu weer ter sprake, het bestuur geeft aan niet te willen dat vrijwilligers de kaartjes rond brengen dit omdat er in het verleden al eens geprobeerd is, en er veel klachten kwamen dat de kaartjes niet op tijd aan kwamen. 

We zijn nu overgestapt op en ansichtkaart dit kost 40 euro op jaarbasis meer maar vele kopzorgen minder voor het bestuur. ook postzegels zijn duurder dan andere jaren kwam dit nog uit het bedrijf van Bonne nu moet de club dit zelf betalen. Een uitnodiging versturen voor bijv.. een rit of jaarvergadering kost de club 150,- euro. 

 

Jacob vraag wie het lid is wie 10 euro betaald. Dries legt uit dat hier vast iets is mis gegaan en legt 5,- euro verschil bij. Jacob gaat hier mee akkoord. 

Jacob en Arno tekenen. 

 

5. Jaarverslag door de Voorzitter: 

Heleboel A4-tjes Michel leest voor voorafgaand was er nog een minuut stilte voor het overlijden van ons lid Juul en meteen ook voor alle andere leden die afgelopen jaar en de jaren ervoor hun geliefden zijn verloren. Klik hier voor het gehele jaarverslag van de voorzitter 

 

6. Algemene mededelingen: 

Veel leden denk dat wanneer ze geen machtig tekenen ze ook geen lid meer zijn. 

dit is niet zo. Een lidmaatschap heeft niets te maken met een machtiging formulier. 

zo lang je je niet afmeld mag de club er gewoon van uitgaan dat je lid bent en geld kan blijven  innen (ook via de oude incasso). Alleen heeft het lid dan langer recht om het terug te halen indien dit onterecht is geweest. Dit is met de nieuwe machtiging alleen nog maar voor een paar dagen. 

 

Verder hebben wij de ongeschreven regel 1 keer zonder lidmaatschap mag je mee rijden, bevalt dit en wil je nogmaals mee rijden dat dien je lid te worden. 

Michel zal nog 1 keer de incasso regelen omdat dit nu allemaal gewijzigd is en Dries en Jeannette (penningmeester) hier niet zo bedreven in zijn als Michel. Daarna zal Jeannette dit voor haar rekening nemen zodat zze met schone lei kan beginnen. 

 

Verder is er een verzoek of wij niet meer door de Ruyterstraat willen rijden, wij  als bestuur hebben toegezegd dat wij in club verbant hier gehoor aan geven en het zouden melden aan onze leden maar niet voor voor onze solexrijderin kunnen staan buiten onze ritten. 

 

Jacob vraagt waar dit vandaan komt; Het komt bij de bewoners vandaan en niet bij de gemeente dat is ook de reden dat we er mee ingestemd hebben wij willen geen problemen met de gemeente of politie zodat ze ons in de gaten gaan houden waar wij allemaal wel en niet mogen rijden op het eiland. 

 

Wij hebben de volgende ritten ingepland zodat en ieder deze datums alvast in zijn agenda kan zetten. Het bestuur hebben zo veel mogelijk om andere evenementen proberen heen te plannen. Indien blijkt dat wij iets vergeten zijn horen we dit graag van onze leden zodat we tijdig de rit kunnen verplaatsen. 

 

Paas rit:5 april 

Slippies rit: 27 juni 

Overkantse rit: 5 september  

Voorzitter vraagt of er misschien iemand liever naar een evenementipv een door ons georganiseerde overkantse rit. Leden geven aan liever een door bestuur overkantse rit. 

Snertrit 24 oktober dit zo vroeg omdat er veel evenementen zijn in de Maand November; zoals bijvoorbeeld Struun en Waanzin. 

 

Er is alleen geen rekening gehouden met de 600 jaar stads evenementen. 

 
7. Verkiezing nieuwe bestuursleden: 

Niemand in de zaal stelt zich verkiesbaar. 

Het bestuur had al reeds wat gepolst en Simon de Smidt zag het wel zitten om het te proberen 

niemand stemt tegen Sieme dus is unaniem aangenomen. 

 

8. Rondvraag 

Jacob heeft nog wat vragen 

wie gaat de ritten uitzetten? 

Paasrit word uitgezet door Arco en (Michel) 

Overkantse rit door Jacob en (Marcel Winder) 

Slippies rit komt niemand naar voren Kurt en Jeannette geven aan het wel uit te willen zetten wanneer er ook niemand later in het jaar zich hier voor aanmeld. even vragen tijdens paas rit. 

Snertrit is ook nog onbekend hier is nog voldoende tijd voor. 

 

Er word gezegd dat er 206 leden zijn en in het financieel verslag staat geen 2600 euro. ik mis ongeveer 33 leden die of niet betalen of is er iets ander mee? bestuur gaat dit na zoeken. 

momenteel zijn er 201 leden. 

 

Er was een streven van 50% nieuwe machtigingen hoeveel zijn het er nu? 

wij hebben ongeveer 110 machtigingen dit is dus ruim 50% 

 

Zijn er nog ideeën in de ideeën bus binnen gekomen? 

ja een stuk of 2 deze worden niet gemeld het zijn allemaal ideeën voor tijdens een rit. 

Jacob geeft aan veel ideeën te hebben; bestuur geeft aan ze graag te willen ontvangen van Jacob. 

 

Hoeveel mensen kijken op de site? 

kan ik zo niet zeggen zegt Michel maar net na eer rit zijn het er veel 

we willen de site levendig houden en daarom zetten we de foto's er zo snel mogelijk op net als het verslag van de rit. dit omhet actueel te houden en mensen geïnteresseerd te houden 

 

Vorig jaar heeft Jacob aangegeven om het bestuur te vragen om meer leden naar de Algemene leden vergadering te krijgen. 

Hier is over nagedacht door het bestuur, Momenteel is de trend dat er niemand meer naar een Algemen ledenvergadering gaat zolang het goed gaat in de club. Bij ons dus ook. We kunnen een hoop geld uit geven aan meer leden te trekken maar die komen dan niet voor de vergadering maar voor bijv. een band en daar is de Algemene ledenvergadering niet voor. 

We hadden wel gehoopt dat door de vergadering te verplaatsen naar zaterdag meer vissers te trekken helaas is dit dit keer niet het geval omdat er een visserman trouwt waar ze allemaal heen zijn. 

We weten er is veel mogelijk maar we moeten de Algemene ledenvergadering gewoon serieus houden en er geen groot feest omheen gaan bouwen. Dries geeft aan dat je leden moet hebben op een algemene ledenvergadering die met de club bezig zijn. 

 

Moet er nog een kascommissie komen? 

Liever niet maar indien dit verplicht is wat Michel gaat uitzoeken komen we hier nog op terug. 

Anders willen Paul (2 jaar) wel samen met Claudia (1 Jaar) de kascommissie vormen. 

Het kas boek kan iedereen opvragen bij Jeannette wanneer iemand hier behoefte aan heeft. 

 

Willem vaagt of hij alleen geen nieuwjaar kaart heeft gehad of dat dit door het bestuur is vergeten. 

Dit was niet vergeten door bestuur, maar vanwege kosten besparing bewust niet gedaan. 

 

Gastenboek stond een oproep op van een Duitse club gaat de onze vereniging daar wat mee doen? 

Er is door de vereniging gereageerd op de oproep maar tot op heden nog geen respons. We zullen zeker wat organiseren. . 

 

Willem wil melden dat de site er goed uit  ziet en goed wordt bijgehouden. 

 

Michiel wil nog aangeven als er iets niet goed gaat of iets beter kan kom naar mij toe tijdens een rit of neem later contact met mij of een ander bestuurslid contact op. 

 

Michel sluit vergadering om 22:30 uur